Kruispunt voor biodiversiteit

“De mensheid staat op een kruispunt dat zal bepalen hoe toekomstige generaties de natuur beleven.” Het zijn de woorden van Elizabeth Maruma Mrema, hoofd biodiversiteit bij de Verenigde Naties tijdens de presentatie van het rapport Global Biodiversity Outlook (Trouw, 16 september 2020).

Dat de biodiversiteit onder druk staat, blijkt uit dit rapport. De soortenrijkdom neemt zowel landelijk als wereldwijd af. Het zet een sneeuwbaleffect in gang: met elk soort dat verdwijnt, worden talrijke andere soorten op hun beurt bedreigd in hun bestaan. Ook op de mens heeft dat effect. Wat betekent een zwakkere biodiversiteit voor onze voedselvoorziening, voor de klimaatverandering en onze gezondheid? Wat doen we met de hogere concentratie van CO2, fijn- en stikstof en plagen zoals de eikenprocessierupsen of buxusmot?

Een sterke biodiversiteit doet veel voor mens en dier. Het draagt mede zorg voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel ecosysteem. Het levert ons natuurlijke en oneindige grondstoffen voor brandstof, medicijnen en om huizen te bouwen. Kortom, ons bestaan is afhankelijk van een gezonde flora en fauna.

‘Aan de slag met biodiversiteit’

Als we de biodiversiteit willen versterken, is het belangrijk om het bewustzijn erover te vergroten. Hierin ligt de grootste uitdaging voor gemeenten. Binnen de eigen organisatie, bij samenwerkingspartners en bij bewoners heerst vaak nog een lagere ernst en urgentie voor de rol van biodiversiteit. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door Stichting Steenbreek.

Door zoveel mogelijk mensen mee te nemen in die urgentie van de uitdaging, groeit de groep die wil bijdragen aan de oplossingen. En die groep bestaat niet alleen uit (semi)overheden, maar ook uit bewoners, bedrijven en corporaties. Iedereen die gebruik maakt van de fysieke leefomgeving.

Door onze impact op de ecologie en haar gevolgen te erkennen, valt er veel te leren over hoe de natuur ons kan helpen in het aansterken van de biodiversiteit. Stichting Steenbreek, Vereniging Stadswerk Koninklijke Vereniging Stadswerk en IPC Groene Ruimte organiseren om die reden in opdracht van het Ministerie LNV de Roadshow Biodiversiteit onder de titel ‘Aan de slag met biodiversiteit’.

De Roadshow ‘Aan de slag met biodiversiteit’ organiseren wij voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen. De Roadshow is toegankelijk en relevant voor zowel strategisch (ambities), tactisch (doelen) als operationeel (oplossen) niveau binnen deze organisaties.

We gaan de deelnemers meenemen in het belang van biodiversiteit, we laten praktische handvatten zien. De relatie met andere actuele thema’s als klimaat, waterberging, verzilting, verzuring maar ook energietransitie en omgevingswet zijn belangrijke aspecten. 

We gaan de roadshow houden op 6 verschillende locaties in het land. Locaties met uiteenlopende uitdagingen waarin biodiversiteit de rode draad vormt. Dat de biodiversiteit onder druk staat en ten koste gaat van onze fysieke leefomgeving weten we inmiddels allemaal. Het verbeteren begint bij kennis, kunde en draagvlak. Wij gaan een brug slaan tussen theorie en praktijk. Het leidt tot inzichten die niet alleen de biodiversiteit verbetert maar ook een positieve impact heeft op andere urgente thema’s. U krijgt tijdens de roadshow concrete handvatten om er vanaf morgen mee aan de slag te gaan.